Sverigedemokraterna och kulturfundamentalism!

juli 24, 2008

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.

Kort bakgrund

I Sverigedemokraternas värld anses alla kulturer vara lika mycket värda. Ingen kultur var bättre än den andra, däremot borde olika kulturer inte blandas, eftersom detta automatiskt påstods leda till konflikter.

En person från kultur A kan helt enkelt inte leva sida vid sida med en person från kultur B.

Sverigedemokraterna, påstår att problemet är själva umgänget mellan människor med olikheter.

De påstår att det endast finns en möjlighet att leva i fred: total assimilering, alla måste bli så lika varandra som någonsin möjligt vad gäller språk, seder och tänkesätt.

Lösning = ingen massinvandring

Sverigedemokraterna hävdar därför att man bör undvika massinvandring – för invandrarnas eget bästa. Problemet finns inte hos dem som förtrycker, föraktar eller diskriminerar, utan hos de minoriteter som genom sin ”annorlundahet” provocera fram en närmast lagbunden konflikt mellan olika grupper.

Dessa tankegångar återfinns hos de flesta av Europas främlingsfientliga eller högerpopulistiska partier, från Ny demokrati i Sverige på det tidiga 1990-talet, via Frankrikes Le Pen och Österrikes Haider till dagens Sverigedemokrater.

De kräver alla att invandringen ska stoppas med motiveringar som exempelvis: ”muslimer är för olika svenskar för att kunna anpassa sig”. Samma argument går igen när politiker hotar med att ”snart måste alla skolbarn vända sig mot Mecka” (ett citat från Vivianne Franzén, ny demokratis dåvarande partiledare).

Vad är det för fel på detta då?

Jo, problemet med dessa tankegångarna är att Sverigedemokraterna ser kultur som något statiskt.

De flesta inser att exempelvis begreppet svensk kultur är föränderligt. Det som anses som svenskt idag är inte detsamma som ansågs som svenskt för 50 år sedan.

Idag finns det pizzerior i varenda liten ort, de flesta ungdomar bär jeans, de flesta ser det som självklart att sitta på utomhusserveringar och dricka ”cafe latte”, säga du till varandra och hälsa genom att ge varandra en stor kram. På universiteten finns det lika många kvinnor som män och när ett barn föds är det självklart att pappan finns med vid förlossningen.

Allt detta var helt främmande för 50 år sedan. Då bestod en typisk ”svensk” hälsning av ett fast handslag, ungdomar var klädda i hatt och kostym, kvinnornas plikt ansågs vara att ta hand om hus och barn och om en man hade krävt att få närvara vid sitt barns födelse hade han troligtvis antingen betraktats som sinnessjuk eller som en snuskgubbe.

Alla kulturer, precis som de enskilda människor som varje grupp består av, förändras. De invandrare som kommer till Sverige påverkas och förändras, på samma sätt som de som är födda i Sverige påverkas och förändras av invandringen.

Men varför tycker SD så här?

Jo, eftersom SD förnekar att kulturer befinner sig i en ständig rörelse, att kulturer påverkas, förändras och omformas. Tvärtom ser sD kultur som något statiskt och oföränderligt, som inte kan ändras över tiden. Svenskhet är det samma idag, igår och i morgon. Genom att betrakta kulturer som fastslagna och oföränderliga, närmast biologiskt betingade och dömda att hamna i konflikt med varandra, närmar sig kulturrasister och kulturfundamentalister den rasbiologiska tanken.

Därmed blir också talet om olika kulturer och kulturella skillnader som inte går att förena på många sätt en omskrivning för i grunden rasbiologiska tankegångar, med den skillnaden att begreppet ras har ersatts av begreppet kultur.

Varför tänker SD på detta sätt?

Jag förstår inte den rädsla Sverigedemokraterna har för svensk kultur skall övertas av någon annan kultur?

Av två skäl:

1) svensk kultur har stått sig i flera hundra år kommer så att förbli

2) invandrare kommer ifrån olika kulturella grupper utan någon som helst sammanstrålande tema. Det skulle vara en annan sak om bara en uteslutande viss given grupp skulle befinna sig i Sverige och försöka ta över den nuvarande kulturen, men så är inte fallet.

Men detta bottnar som vanligt i att SD inte är intresserade av att leverera lösningar utan basera hela sin politik på att piska upp missnöje och sälja falska förhoppningar.

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant

Annonser

Folkhemmet – Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas gemensamma drömslott?

februari 24, 2008

Det har varit mycket bloggande kring att Socialdemokraterna skulle ta debatten med Sverigedemokraterna. Dessvärre är socialdemokraterna helt frånvarande i bloggvärlden där Sverigedemokraterna skriker och gastar som högst.


Den starka kopplingen mellan Socialdemokraterna och LO facken är inte ett okänt begrepp. Vidare är det inte helt okänt för oss svenskar att Socialdemokraterna är upphovsmakarna till folkhemsutopin som vidare hölls vid liv av LO facken.
Men faktum är att det “utopiska folkhemmet” har väl mer varit en strävan (ett abstrakt mål) under parrolen: Trygghet från vagga till grav. Dagens välfärd är långt ifrån den vi hade för 20-30 år sedan. Sverige är kända för den skandinaviska modellen som Socialdemokraterna främst stått för genom åren och det är inte konstig att människor, speciellt äldre, är missnöjda.   In kommer Sverigedemokraterna och först skrämmer folk med allenahanda sifferkonstruktioner och sedan pekar ut vilka de ska vara rädda för.  Sverigedemokraterna har lyckats samla ett gäng medelålders medelinkomsttagare som längtar tillbaka till det Sverige de växte upp i. Sedan pekar man på invandrarna och säger: ”Se på dem. Där har ni orsaken till att Sverige ser ut som det gör”.  

Men försöker man titta lite djupare och ser att det föreligger en tydlig koppling mellan folkhemmet, arbetslöshet och utanförskap. Arbetsmarknadspolitiken och folkhemmet misslyckades och skapade ett utanförskap. De som drabbas av detta är först och främst folk som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden.  

Det är alltså inte frågan om Svenskar vs Invandrare utan arbetande vs. icke arbetande. Men detta är inte något som Socialdemokraterna kommer att vilja ta upp i sin debatt, eftersom de just är vållande till att ha skapat ett drömslott som inte finns längre.  Vidare är det lika intressant att se hur Sverigedemokraterna använder just detta utopiska folkhemsdrömslott som sin grundkälla till vision hur Sveriges framtid skall se ut. 

Min syn på saken är: Sverigedemokraterna är ett populistisk och verklighetsfrämmande enfrågeparti som låtsas stå för sunt förnuft genom att måla upp en bild av ett drömslott – folkhemmet.

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant


Konsten att spela rätt i händerna på Sverigedemokraterna

augusti 23, 2007

Något som gör mig riktigt förbannad är personer som utför björntjänster. Det senaste exemplet kommer ifrån allianspartierna och dess förslag om att möjliggöra för kommuner och landsting att utlysa nyval. Som skäl anges bland annat att detta skulle stoppa Sverigedemokraterna (SD).

 

SD stoppas inte genom detta förslag utan istället blir effekten bland väljarna att det känner sig dumförklarade. Vidare blir även de väljare där frustration och missnöje har börjat gro nu helfrälsta förstagångsväljare till SD.

 

Fler och fler tror att SD är ett parti som står för sund förnuft och vidare eftersom etablissemanget valt att tysta ner SD så har martyrstämpeln ännu mer accentuerat denna känsla av att SD sitter på en ”heligt sanning” som ingen annan vågar prata om. Men det räcker med att läsa 20 min i SD-kuriren så lyser ganska snart muslimfobismen, drömmen om folkhemmet, skuldbeläggningen av invandrare, osv. tydligt växer fram.

 

Istället skall SD stoppas genom att avslöja ifrågasätta deras påstående. I inlägget ”4% vanföreställning” utvecklare jag detta vidare.

Mitt budskap till de etablerade politikerna: Det finns inga genvägar, genvägar är bara sken-vägar.

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant


Sverigedemokraterna och invandrarpolitik – en kritisk granskning

augusti 20, 2007

På SDs hemsida går att läsa om deras principprogram under rubriken ”begränsad invandring” finner vi vad SD anser om invandring:

Problemet definierat enligt SD

”Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen.” (Ur Principprogrammet – begränsad invandring www.sd.se).

SD säger uttryckligen att det är en omfattande invandring men i förhållande till vad? Att vi tar in för många för att:

 • det inte fysiskt får plats i landet? Nej, Sverige är glesbefolkat i motsats till t ex Indien där vi det går att prata om en populationsproblematik.
 • arbetstillfällena inte räcker till? Nej, Sveriges ekonomi går för högvarv och företag har extremt svårt att hitta arbetskraft.
 • den svenska infrastrukturen inte klarar av omfattningen?

  • Nej, för det första ger uppehållstillstånd inte med automatik rätt till den svenska infrastrukturen t ex du måste ha jobbat för att få pension.

  • För det andra av de 2,000,000 invandrare som finns i Sverige arbetar merparten och därmed bidrar till att skapa svensk infrastruktur.

  • För det tredje den svenska infrastrukturen är inte en nationell egenhet utan en del av EU vilket innebär att det inte går att tala om en nationell begränsad infrastruktur – det är en europeisk infrastruktur.

Något svar på varför den  omfattande invandringen är ett problem får vi inte, men ok vidare säger SD att det finns någon som avsiktligen har som uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle, vilka är dessa diaboliska personer som SD har identifierat:

 • EU?
 • Multinationella företag?
 • Bilaterala avtal (t ex FN konventionen)?
 • Regeringen?
 • Det framgår inte…

Men i nästa sats får vi veta att dessa okända diaboliska människor vill genom sin pluralistiska konspiration allvarligt hota den svenska nationen och dess homogena sammansättning. SD har i sin analys konstaterat att det inte är ett vanligt hot utan ett allvarligt hot. Var är bevisen för detta allvarliga hot i vår vardag:

 • Är McDonalds ett hot mot svensk nationen?
 • Är jeans ett hot mot den svenska nationen?
 • Är Volvo (tillhör GM numera) ett hot mot den svenska nationen?

Slutligen får vi lära oss att Sverige är homogent. Jag visset inte att norrlänningar, stockholmare, skåningar endast var en illusion:

 • Självklart pratas det bara en dialekt svenska i Sverige.
 • Självklart äts det bara en typ av maträtt i Sverige
 • Självklart finns det bara en religiös inriktning (vi har inte Jehovas vittnen, livets ord) i Sverige.

 

I den sista satsen blir vi informerade om att dessa okända människor med det obevisade hotet utgör en elakartad kränkning mot den nationalistiska principen.  

Med nationella principen menar SD etisk och kulturell likhet där målet är ”[…] välmående samhälle – ett folkhem – präglat av trygghet, harmoni och solidaritet.” Någon vidare definition på folkhemmet får vi dessvärre inte utan förväntas veta vad som avses. En snabb uppslagning i historieböckerna berättar att det finns flera definitioner på begreppet:

 • Ursprungligen ett ställe där fattiga kunde få tillgång till böcker och tidningar till reducerat pris.
 • Av statsvetaren Rudolf Kjellén som en benämning på staten som en organism
 • Av tidiga socialdemokrater, som inspirerades av Kjellén, en definition av den svenska vallfärden

 Alltså: Okända människor med ett obevisat hot mot ett icke-definierat folkhem är något vi skall vara oroliga för. Ok, vi tar det säkra för det osäkra och litar på att SD har definierat allt detta och vill bara väl, hur skall vi skydda oss mot detta hot?  

Lösningen definierat enligt SD

”Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering – det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.”(Ur Principprogrammet – begränsad invandring www.sd.se).

Aha! om vi begränsar invandringen blir landet en säker plats att vara på. Utmärkt vidare måste detta innebära att när begränsningen införs kommer invandrare vi har i Sverige att med automatik snabbare bli svenskar, än vad som annars vore möjligt om det vore för många invandrare i detta land?

Nej, dessvärre är verkligheten annorlunda huruvida invandrare känner sig hemma och kan tillgodogöra sig det svenska samhället och dess normer inte kopplat till antalet (kvantitet) utan en kvalitetsfråga – dvs. hur politiken är utformad. Detta är något som SD själva säger: ”Det är inte sant att sd är fientligt mot invandrare i allmänhet. Vad partiet vänder sig emot är en viss politik beträffande invandring och integration – inte enskilda individer!” (Ur SDs hemsida, ”vi bemöter anklagelserna”( p.1).

Förvirringen är ett faktum men, ok men hur gör vi med invandrare som inte ansluter sig till detta icke-definierade folkhem? SD har lösningen:

 • återvandring: en mycket diplomatisk formulering för att säga vi kastar ut dom. Men vad gör vi med svenskar som vägrar fatta sig i ledet, skall vi kasta ut dom också?
 • Assimilering: Dessvärre får vi inte veta hur assimileringen går till och hur valideras prestationsmåttet t ex när anses en Chilenare tillräckligt assimilerad för att inte bli utkastad ifrån Sverige? Som inbiten Start Trek fan minns jag hur Borgerna, humanoida varelser med cybernetiska implantat som ger dem nya färdigheter och ett kollektivt medvetande blev assimilerade – är det detta som SD avser?

Allmänna reflektioner

Definitionslogiken: Inom juridiken används begreppet ”negativ definition” t ex istället för att definiera vilka saker som är lös egendom; bilar, båtar, lägenheter, osv., definieras vad som är fast egendom (JB 1:2) och därefter antas allt annat som inte är fast egendom vara lös egendom.

SD har valt samma utgångspunkt istället för att definiera vad som är ursvenskt och nationalistiskt har man alltså utgått ifrån vad som utgör ett hot mot svenskhet och antar därigenom att allt som INTE utgör ett hot är nationalistiskt.

Fungerar denna propaganda? 

Om en svensk läser morgontidningen framför en kopp kaffe och ser följande rubrik ”våldtäkts man riskerar straff och utvisning” och i samma artikel uttalar sig en politiker om att ”vi måste visa hänsyn till folk som kommer ifrån ett krigshärjat land” kaffet smakar lika beskt som den frustration svensken känner, då blir SD principprogram en skön tillfredsställelse.

Det samma gäller en svensk som inte har högskoleutbildning och därmed svårt att hitta lämpligt arbete i det högteknologiska Sverige. Läser principprogrammet och känner att någon lyssnar på dennes frustration istället för de etablerade partierna.

En svensk som bor i Rosengård där alla antenner pekar mot Mecka, urinlukt utanför porten, grafitti på något okänt språk, osv, kan inte flytta ut p.g.a. ekonomiskt otillräckliga förutsättningar, känner ett missnöje där etablerade partier inte kan nå denne med sitt budskap, då blir SDs principprogram väldigt betryggande – äntligen någon som lyssnar!

Absolut! SD är mycket duktiga på att lyssna och ringa in vad det svenska folket lider av för frustrationer i samhället. Speciellt när de etablerade partierna upplevs som verklighetsfrämmande blir SDs problemformulering ett bevis på verklighetsförankrat nytänkande. Detta har jag inga problem med. Däremot är jag starkt kritiskt till de lösningar som SD leverera eller snarare bristen på lösningar.

Slutsatser i detta ämne 

Det som kännetecknar SD’s politik är att partiet är djupt kritiskt till dagens invandrarpolitik. Partiet klarar inte att definiera de problem Sverige har idag med annat än att invandringen är för stor. Men värre är att partiet aldrig klarar att presentera några andra lösningar på några problem annat än att stoppa invandringen.

Däremot pratar man gärna om Svenskhet. Man pratar om Svenska normer och värderingar. Exakt vad detta innebär går inte att få fram ur partiprogrammet det läggs inte fram några konkreta och faktiska bevis på vilka företeelser som skulle vara svenska. Istället verkar det vara någon slags osynligt band som binder samman just svenskar och som inga andra folk kan förstå – ungefär som man hade en ”privatklubb” som liten i syfte att utesluta någon man inte tyckte om.

 

Detta är givetvis skrattretande men om man tar hela partiprogrammet systematiskt ersätter ”Svenska Värderingar” med ”Ras” så ser man snabbt allvaret och den påtagliga faran med SD. Nämligen att detta land är till för Svenskar och inga andra.

 

Alla som kommer hit måste alltså anpassa sig efter svenska hållningar och värderingar, något som kanske inte låter så dumt men i och med att SD inte definierar exakt vad som avses blir argumentationen hägnande i lösa luften.

 

Faktum är att SD är ett missnöjesparti som lever på att leverera missnöjesyttringar bland väljare som känner sig övergina av de etablerade partierna. Jag undrar dock om dessa väljare vet vad de egentligen lägger sin röst på?

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant


4% vanföreställning?

augusti 19, 2007

Läste i DN att Sverigedemokraterna (SD) närmare sig 4% spärren, kan läsas här. Detta är en negativ trend eftersom SD inte representerar det sunda förnuftet.  Istället råder vanföreställningen om att massinvandringen är roten till allt ondo något som i dagsläget blivit en rumsren politisk inriktning.

SD anklagas för att vara rasistiska och högerextrema. Detta är fel SD är inte samma parti som då för nästan 10 år sen kallade sig ”bevara Sverige svenskt”, nej partiet har lärt sig att polera upp sin fasad och lyssna till vad väljarna vill höra.

Denna fasadpolering till trotts SD är ett populistiskt och verklighetsfrämmande enfrågeparti:

 • Populistiskt: spela på rädslan om främlingen i samhället och en uppfattning om att deras budskap är förträngt av etablissemanget oftast under parollen ”PK”.
 • Verklighetsfrämmande: Dess väljare är mestadels medelåldersmän som längtar tillbaka till det Sverige de växte upp i, ett utopiskt folkhem som aldrig har funnits, och är rädda för globaliseringseffekterna som sker i världen.
 • Enfrågeparti: kopplar desperat med hjälp av allenahanda statistiska sifferkonstruktioner hela sitt partiprogram till invandring som problemet utan att leverera några politiska lösningar som inte innefattar invandring.

De etablerade partier och media tillgrep i början strategin att tystna de dem genom att inte debattera med SD, dvs. inte ens uppfatta SD som en del av den politiska arenan. Detta misslyckades rejält då effekten blivit att SD idag har en stark martyrstämpel och blivit grunden till deras framgång.

Både partierna och media har på senare tid insett misstaget med den tysta strategin och därmed börjat ta debatten. Dessvärre bemöter inte media och etablissemanget SD på deras nivå.

Man skall tala med bönder på bönders språk och med lärde män på latin” sa Erik Axel Karlfeldt en gång i tiden något som blir extremt påtagligt med tanke på att SDs väljare oftast drömmer om livet i folkhemmet starkt drivet av en illusion om bondromantik.

Istället för att bemöta SD med flummiga tal om solidaritet, lika värden, öppenhet måste SD bemötas med konkreta frågor som avslöjar deras vanföreställning och visar hur otäckt detta parti egentligen är.

Det skall vara konkreta frågor som konfronterar deras egentliga åsikter och intentioner:

 • Tror SD att Sverige kan bli en muslimsk stat om invandringen fortsätter i denna takt?
 • Anser SD att det finns islamisk extremism i Sverige?
 • Anser SD att svensk kultur är mer utvecklad än t ex iransk kultur?
 • Innebär ”stoppa massinvandringen” stopp för ALL form av invandring? Om nej, vilka invandrare skall tillåtas inträda i Svergie och vem skall bedöma detta?
 • Hur ser SD på globaliseringen som pågår i världen och hur kan Sverige bli framgångsrika i den globala marknaden?

 • Vad anser SD är grunden för Sveriges ekonomiska problem?

 • SD hävdar att vissa invandrargrupper har svårt att anpassa sig i Sverige, vad tror SD är anledningen/orsakerna och hur vill SD lösa detta?

 • Vad anser SD är typiskt svensk kultur? Nämn gärna konkreta företeelser som är unika för Sverige…

 • Vad anser SD är problemet med den svenska skolan och hur vill SD lösa dess problem?

 • Vad anser SD är problemet med den ökade kriminaliteten i Sverige och hur vill SD lösa detta problem?

 • Vad anser SD är kristna värderingar och hur vill SD införa dessa i Sverige?

”Håll Sverige rent” är en paroll ifrån ifrån en miljöstiftelse som jag anser är väldigt målande. Håll Sverige rent och låt det sunda förnuftet råda och avslöja den otäcka vanföreställningen som SD står för.

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant


Invandrare och brottstatistik

augusti 16, 2007
 • BRÅ säger att vi invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken.
 • Enligt artikel av Hanne Kjöller i DN, så var 85 procent av de åtalade i våldtäktsmål som prövades av Hovrätten män med utländsk härkomst.
 • Mauricio Rojas i DN 2005: ”Förra året lyckades polisen stoppa en liga som hade satt rekord i antalet villainbrott. Det var personer med chilenskt ursprung – precis som jag – bosatta i Sverige som ledde ligan och rekryterade unga i Chile för att begå brott i Sverige.”
 • Etc..

Tillämpa utlänningslagen 

Jag försvarar inte brottslingar utan anser att Utlänningslagen skall tillämpas dvs. utvisning vid brott. Det jag säger är en självklarhet men dessvärre kan jag oftast läsa kommentarer ifrån Sverigedemokrater (SD) ” sk flyktingar som kommer och söker asyl är inte i behov av flyktingshjälp utan kommer hit för att begå brott helt obehindrat.”  

Det som är ett faktum och där SD har en viss poäng är att utvisning vid brott förekommer väldigt sällan. Vilket leder till stora mediarubriker som snabbt används till SDs fördel för att bygga vidare på tesen att roten till allt ondon är massinvandringen. Skälet till detta är att s.k. anknytningsrekvisitet.

Rent konkret betyder det att ju större anknytning den tilltalade har till Sverige, desto allvarligare måste brottsligheten vara för att en domstol skall kunna besluta om utvisning (s.k. proportionalitetsprincipen).

Här anser jag att det är brottets straffvärde skall vara vägledande i första rummet. På samma sätt som okunnigheten om lagen aldrig är en ursäkt (iuris ignorantiam nocte principen) för svenska medborgare, kan okunnigheten om att uppehållstillstånd är kopplat med villkoret om utvisning vid brott aldrig vara en ursäkt. Den nuvarande riktlinjen om att straffvärdet skall vara minst ett år (Prop. 1993/94:159 s. 13 f.) är, enligt min uppfattning, rättvist och ger tillräcklig förutserbarhet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Koppla inte landstillhörighet till brott 

Ur ett straffrättsligt och kriminologiskt perspektiv är det meningslöst att koppla brott till landstillhörighet eftersom det löser inte brottet, det är individer som begår brott. Om det i en liten svensk stad sker en våldtäkt, där det visar sig att förövaren var en grek (ursäkta alla greker men detta är ett rent hypotetiskt exempel) det bor 20 greker i denna lilla stad. Skulle vi tillämpa SD-logik blir konsekvensen att stadens alla medborgare omedelbart börjar anklaga och peka ut greker som våldtäkts män och i slutänden kastar ut dom ifrån staden.

Min fråga blir då: har du löst problemet/brottet? Kommer denna lilla stad aldrig mer att uppleva våldtäkter? Nej det är inte landsgrupper som begår våldtäkter det är individer. Så att desperat leta efter kulturella företeelser ger ingen högre kunskap om vem som begick brottet och framför allt vem som i framtiden kan begå detta brott.

Invandrare har inte några gemensamma sociala betingelser

Invandrare är inte en homogen grupp som kan kopplas till en enskild social betingelse. En chilenares kvinnosyn skiljer sig ifrån en amerikan, fransman, engelsman. Brå försöker desperat dela in brotten i olika invandrar grupper där vi chilenare är bäst i klassen på inbrott, araber bäst på våldtäkter, osv.Men Brås statistik säger ingenting om de miljoner invandrare som sköter sig!

Men här använder sig SD och Brå medvetet ett begrepp extremt slarvigt ”överrepresenterade” vilket ger sken av att av alla invandrare som finns i landet ca 2 000 0000 skulle merparten vara kriminella och så är absolut inte fallet.

Importera kriminalitet

Vi skall inte importera kriminalitet är oftast argumentet jag får höra i debatten med SD. Min motfråga är: Hur skall ni särskilja invandrare som i framtiden kommer att begå brott mot invandrare som sköter sig? Skall vi kasta ut allihop och hoppas att merparten inte var oskyldiga? Nej, utgångspunkten är att folk är oskyldiga tills dom i saken har fallit.

Kulturarvet är orsaken till brott?

Moral är inte något vi föds med. Vi föds endast med förmågan att tillgodogöra oss en moral, man kan dra en parallell till språkegenskaper för att förstå bättre vad jag menar. Alla föds med förmåga att tillgodogöra sig ett språk detta oavsett vilket språk man därefter talar. När därefter individen växer upp i samhället tillgodogör den sig de samhällssignaler som härskar i dess omgivning. Så att tala om kulturarvet som Mauricio Rojas vid flera tillfällen gjort är helt meningslöst.

Några utgångspunkter som kan vända den negativa trenden

Istället för att prata om kulturarvet ser jag gärna några praktiska utgångspunkter som kan vända den negativa trenden i samhället.  

Större delaktighet i samhället framtvingar medborgaransvar.

Biologiska behov står i kontrast till sociala skyldigheter, där skammen styr vårt socialt accepterade beteende. Om jag är ute och promenerar en kväll på Drottninggatan mitt i Stockholm och får lust att skita. Vad är det som hindrar mig från att dra ner byxorna mitt på gatan? Jo – skammen att bli uttittad, utpekad och utskrattad. Samma beteende gäller vid mer komplexa sociala situationer.

Arbetstid, arbetskompisar, arbetslön, arbetslunch osv. är begrepp som vi associerar starkt till samhället. Inte bara för att vi känner att vi bidrar till samhället utan även för att stor del av vår personliga identitet är kopplad till vårt yrke. Alltså jobben är en nyckel till delaktigheten.

”mi casa, su casa” (mitt hem, ditt hem) hemmet och framför allt orten (platsen) där vi bor är också viktig. Att hamna i ett miljonprojektsområde med urinlukt utanför porten, grafitti på väggarna gör det svårt att känna sig delaktig i ett samhälle.

Utanförskap från samhället bidrar till likgiltighet

Alla vill vi känna en delaktighet i en tillvaro. När en familj ifrån ett muslimskt land kommer till Sverige är dom muslimer och känner en stark delaktighet med dess tro och medföljande traditioner. Väl i Sverige kommer dom fortfarande att vara muslimer och har så rätten att förbli, men deras ritualer och handlingsmönster kommer sannolikt att förändras eftersom Sverige inte är ett muslimskt land.

Bara för att vara övertydlig på denna punkt: religionsfrihet är inte kopplat till att kunna handla sig hur som helst i religionens namn. Vad som är socialt icke accepterat definieras i brottsbalken och har ingenting med den grundlagsskyddade religionsfriheten att göra.

Tillbaka till våra muslimska vänner, vad är det som kommer att vara avgörande till huruvida handlingsmönster som inte fungerar i Sverige kommer att ändras? Så länge den nyanlända familjen inte vet vilka traditioner som finns i Sverige och aldrig får chansen att sätta sig in i samhället, kommer självklart att de medföljande handlingsmönstren att vara gällande och härskande.

Arbetslösheten bland invandrare är stor, samtidigt går svensk ekonomi för högvarv och det nya arbetstillfällen uppstår hela tiden. Jag får inte ekvationen att gå ihop.

Om du tror att invandrarna vill sitta hemma, tar jag dig gärna ur den villfarelsen med omedelbar verkan. Alla vill känna sig produktiva och delaktiga, det ligger i vår natur dess motsats att vara apatisk och stå utanför leder bara till frustration och uppgivenhet, detta är ett grundläggande psykologiskt beteende, som har funnits i flera tusen år, världen över.

Allmänna reflektioner

Läser man SDs bloggar och försöker debattera med dem kring dessa frågor upptäckter man ganska snabbt att merparten dessvärre är bittra rättshaverister, där SD erbjuder en snuttefilt som förenklar verkligheten och ger en trygghet.

SD är att det är ett missnöjesparti som säljer universallösningen på alla problem – massinvandringen. Det känns lite som en dålig TV-shops reklam för bantningspiller. ”gå ner i vikt genom att äta som vanligt och inte motionera du behöver endast äta våra piller så går du ner i vikt” det är helt enkelt inte trovärdigt.

Andra bloggar om: sverigedemokraterna, invandring, främlingsfientlighet, samhälle, politik, invandrarpolitik  

http://intressant.se/intressant


Censurens kval eller tunghäftans val

augusti 15, 2007

Den invandrarpolitiska debatten i Sverige är ute på hal is. Ett bra exempel på detta är DN recensionen Brunt (Publicerad 14 augusti 10:46), kan läsas här.

Sverigedemokraterna (SD) kör stenhårt på sin linje där massinvandringen klär skott för allehanda onda gärningar i samhället. Vänstern kör stenhårt på sin linje att alla som ifrågasätter deras politiska hållning är främlingsfientliga.

Denna låsning i debatten ger som effekt bland vanliga svensson att:

 1. Vänstern spelar rakt i händerna på SD  genom att ge dem en martyrstämpel.
 2. SD målar obehindrat upp ett missnöje utan att behöva leverera några konkreta lösningar.

Det skall finnas utrymme att ifrågasätta:

 • Flyktingkvot och arbetstillståndsinvandring
 • Anhöriginvandring
 • Religiösa betingelser som strider om svensk lag.
 • Etc…

Att låta SD äga dessa frågor är livsfarligt, eftersom deras teser och svar är baserat på väldigt skakig grundfakta. Det typiska är att SD blandar ihop statistik med användarfall eller presenterar en generaliserad bild baserat på en ensidig företeelse. 

Den drivande kraften för SD och dess framgångar, att spela på rädslan om främlingen i samhället och en uppfattning om att deras budskap är förträngt av etablissemanget oftast under parollen ”PK”.

I verkligheten består SD mestadels ett gäng medelålders män som längtar tillbaka till det Sverige de växte upp i (ett utopiskt folkhem som aldrig har funnints)  och är rädda för globaliseringseffekterna som sker i världen och däri finner en trygghet att någon pekar ut en ”lämplig orsak” – massinvandringen. 

”I Sverige har vi inte en enda yrkespolitiker som klarar att argumentera mot sverigedemokraterna.” säger Elenski. 

Att de etablerade partierna måste ta debatten och har missat det tåget är givet- där är vi överens. Men följdfrågan är: vad tänker våra politiker göra i framtiden för att reparera denna skada?

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant