Sverigedemokraterna och kulturfundamentalism!

juli 24, 2008

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.

Kort bakgrund

I Sverigedemokraternas värld anses alla kulturer vara lika mycket värda. Ingen kultur var bättre än den andra, däremot borde olika kulturer inte blandas, eftersom detta automatiskt påstods leda till konflikter.

En person från kultur A kan helt enkelt inte leva sida vid sida med en person från kultur B.

Sverigedemokraterna, påstår att problemet är själva umgänget mellan människor med olikheter.

De påstår att det endast finns en möjlighet att leva i fred: total assimilering, alla måste bli så lika varandra som någonsin möjligt vad gäller språk, seder och tänkesätt.

Lösning = ingen massinvandring

Sverigedemokraterna hävdar därför att man bör undvika massinvandring – för invandrarnas eget bästa. Problemet finns inte hos dem som förtrycker, föraktar eller diskriminerar, utan hos de minoriteter som genom sin ”annorlundahet” provocera fram en närmast lagbunden konflikt mellan olika grupper.

Dessa tankegångar återfinns hos de flesta av Europas främlingsfientliga eller högerpopulistiska partier, från Ny demokrati i Sverige på det tidiga 1990-talet, via Frankrikes Le Pen och Österrikes Haider till dagens Sverigedemokrater.

De kräver alla att invandringen ska stoppas med motiveringar som exempelvis: ”muslimer är för olika svenskar för att kunna anpassa sig”. Samma argument går igen när politiker hotar med att ”snart måste alla skolbarn vända sig mot Mecka” (ett citat från Vivianne Franzén, ny demokratis dåvarande partiledare).

Vad är det för fel på detta då?

Jo, problemet med dessa tankegångarna är att Sverigedemokraterna ser kultur som något statiskt.

De flesta inser att exempelvis begreppet svensk kultur är föränderligt. Det som anses som svenskt idag är inte detsamma som ansågs som svenskt för 50 år sedan.

Idag finns det pizzerior i varenda liten ort, de flesta ungdomar bär jeans, de flesta ser det som självklart att sitta på utomhusserveringar och dricka ”cafe latte”, säga du till varandra och hälsa genom att ge varandra en stor kram. På universiteten finns det lika många kvinnor som män och när ett barn föds är det självklart att pappan finns med vid förlossningen.

Allt detta var helt främmande för 50 år sedan. Då bestod en typisk ”svensk” hälsning av ett fast handslag, ungdomar var klädda i hatt och kostym, kvinnornas plikt ansågs vara att ta hand om hus och barn och om en man hade krävt att få närvara vid sitt barns födelse hade han troligtvis antingen betraktats som sinnessjuk eller som en snuskgubbe.

Alla kulturer, precis som de enskilda människor som varje grupp består av, förändras. De invandrare som kommer till Sverige påverkas och förändras, på samma sätt som de som är födda i Sverige påverkas och förändras av invandringen.

Men varför tycker SD så här?

Jo, eftersom SD förnekar att kulturer befinner sig i en ständig rörelse, att kulturer påverkas, förändras och omformas. Tvärtom ser sD kultur som något statiskt och oföränderligt, som inte kan ändras över tiden. Svenskhet är det samma idag, igår och i morgon. Genom att betrakta kulturer som fastslagna och oföränderliga, närmast biologiskt betingade och dömda att hamna i konflikt med varandra, närmar sig kulturrasister och kulturfundamentalister den rasbiologiska tanken.

Därmed blir också talet om olika kulturer och kulturella skillnader som inte går att förena på många sätt en omskrivning för i grunden rasbiologiska tankegångar, med den skillnaden att begreppet ras har ersatts av begreppet kultur.

Varför tänker SD på detta sätt?

Jag förstår inte den rädsla Sverigedemokraterna har för svensk kultur skall övertas av någon annan kultur?

Av två skäl:

1) svensk kultur har stått sig i flera hundra år kommer så att förbli

2) invandrare kommer ifrån olika kulturella grupper utan någon som helst sammanstrålande tema. Det skulle vara en annan sak om bara en uteslutande viss given grupp skulle befinna sig i Sverige och försöka ta över den nuvarande kulturen, men så är inte fallet.

Men detta bottnar som vanligt i att SD inte är intresserade av att leverera lösningar utan basera hela sin politik på att piska upp missnöje och sälja falska förhoppningar.

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant

Annonser

SD är verklighetsfrämmande

juli 22, 2008

”Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår.” (Ur partiprogrammet).

Aha! när begränsningen införs kommer invandrare vi har i Sverige att med automatik snabbare bli svenskar, än vad som annars vore möjligt om det vore för många invandrare i detta land?

Nej, dessvärre är verkligheten annorlunda huruvida invandrare känner sig hemma och kan tillgodogöra sig det svenska samhället och dess normer inte kopplat till antalet (kvantitet) utan en kvalitetsfråga.

Förvirringen är ett faktum men, ok men hur gör vi med invandrare som inte ansluter sig till detta? SD har lösningen:

 • återvandring: en mycket diplomatisk formulering för att säga vi kastar ut dom. Men vad gör vi med svenskar som vägrar fatta sig i ledet, skall vi kasta ut dom också?
 • Assimilering: Dessvärre får vi inte veta hur assimileringen går till och hur resultatet valideras t ex när anses en Chilenare tillräckligt assimilerad för att inte bli utkastad ifrån Sverige?

SD pratar om svenska normer och värderingar. Exakt vad detta innebär går inte att få fram ur partiprogrammet det läggs inte fram några konkreta och faktiska bevis på vilka företeelser som skulle vara svenska. Istället verkar det vara någon slags osynligt band som binder samman just svenskar och som inga andra folkslag kan förstå.

Alla som kommer hit måste alltså anpassa sig efter svenska hållningar och värderingar, något som kanske inte låter så dumt men i och med att SD inte definierar exakt vad som avses blir argumentationen hägnande i lösa luften.

Vad jag menar är att: SD gör en logisk kullerbytta som vid en första anblick kan uppfattas som rimlig men dessvärre är extremt verklighetsfrämmande.

 

Andra bloggar om: , , , , , http://intressant.se/intressant


Sverigedemokraternas religionsförvirring

mars 2, 2008

Religionsfriheten är en absolut rättighet

Religionsfriheten är definierad i våran grundlag som innebär frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion (2 kap. l § l stycket p l och 6 regeringsformen). Som framgår av regleringen i 2 kap. 12 § regeringsformen, saknas möjlighet att genom lag inskränka religionsfriheten, man brukar uttrycka det som att religionsfriheten är en s.k. absolut rättighet.

Det som skyddas är trosuppfattningen och den religionsutövning som inte står i strid med allmän lag. En religion och dess utövare är alltså skyddade men dock inte i alla handlingar. Utövningen får inte:

 • störa samhällets lugn,
 • skapa allmän förargelse eller
 • innefatta brottlig otillåtna beteende i religionens namn

Dessa handlingar blir straffbara (Prop 1973:90 s. 240), där grundlagsberedningen anser att detta inte kan vara en begränsning av religionsfriheten.

Brottsbalken definierar vilka handlingar som är otillåtna i samhälle. Om du utför någon av de handlingar som är definierade i brottsbalken begår du ett brott och skall därmed straffas. De generella undantag ifrån detta är samtycke eller någon av nödrätterna som står till buds.

Religionsfrihet har ingen koppling till straffrätten

Det går inte att kopplat religionsfriheten med brottsbalken. Du kan aldrig få straffrihet genom ursäkten att du inte visste att den handling du utförde var olaglig (iuris ignorantiam nocte principen). På samma sätt kan du inte ursäkta dig med att du trodde att du hade en högre rätt dvs. religionsfriheten i förhållande till straffrätten. Din handlingsfrihet är definierad och begränsad till vad brottsbalken säger och har ingenting med den absoluta rättigheten religionsfriheten att göra.

Koppla religiös grupp till brottskategori = meningslöst

Vidare hänvisar oftast Sverigedemokraterna att Imaner (muslimska präster) säger att västerländska kvinnor inte förtjänar respekt och får skylla sig själva om de blir våldtagna.  Detta är en avskyvärd uppfattning, men har ingen som helst skydd under den svenska religionsfrihetens paraply, utan faller helt och hållet på brottsbalkens sida. Därför blir det extremt meningslöst att koppla våldtäkt till en grupp och ange religion som orsak. Om nu inte syftet är att koppla en given grupp för att piska upp en missnöjesstämning – då fungerar detta utmärkt som ett billigt retoriskt knep.

Straffrihet under religionens skyddsvallar

Vidare hänvisas oftast som vanligt på felaktiga grunder bland Sverigedemokrater att t ex muslimer våldtar svenska kvinnor i religionens namn och kommer undan med detta. Självklart är detta fel eftersom våldtäkt är ett brott och har inget med religionsfrihet att göra. Detta är en myt som SD vill omsätta till en generaliserad sanning för att uppnå sitt syfte: missnöje kopplat till massinvandring.

   

Andra bloggar om: , , , , , http://intressant.se/intressant


Sverigedemokraterna och invandrarpolitik – en kritisk granskning

augusti 20, 2007

På SDs hemsida går att läsa om deras principprogram under rubriken ”begränsad invandring” finner vi vad SD anser om invandring:

Problemet definierat enligt SD

”Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen.” (Ur Principprogrammet – begränsad invandring www.sd.se).

SD säger uttryckligen att det är en omfattande invandring men i förhållande till vad? Att vi tar in för många för att:

 • det inte fysiskt får plats i landet? Nej, Sverige är glesbefolkat i motsats till t ex Indien där vi det går att prata om en populationsproblematik.
 • arbetstillfällena inte räcker till? Nej, Sveriges ekonomi går för högvarv och företag har extremt svårt att hitta arbetskraft.
 • den svenska infrastrukturen inte klarar av omfattningen?

  • Nej, för det första ger uppehållstillstånd inte med automatik rätt till den svenska infrastrukturen t ex du måste ha jobbat för att få pension.

  • För det andra av de 2,000,000 invandrare som finns i Sverige arbetar merparten och därmed bidrar till att skapa svensk infrastruktur.

  • För det tredje den svenska infrastrukturen är inte en nationell egenhet utan en del av EU vilket innebär att det inte går att tala om en nationell begränsad infrastruktur – det är en europeisk infrastruktur.

Något svar på varför den  omfattande invandringen är ett problem får vi inte, men ok vidare säger SD att det finns någon som avsiktligen har som uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle, vilka är dessa diaboliska personer som SD har identifierat:

 • EU?
 • Multinationella företag?
 • Bilaterala avtal (t ex FN konventionen)?
 • Regeringen?
 • Det framgår inte…

Men i nästa sats får vi veta att dessa okända diaboliska människor vill genom sin pluralistiska konspiration allvarligt hota den svenska nationen och dess homogena sammansättning. SD har i sin analys konstaterat att det inte är ett vanligt hot utan ett allvarligt hot. Var är bevisen för detta allvarliga hot i vår vardag:

 • Är McDonalds ett hot mot svensk nationen?
 • Är jeans ett hot mot den svenska nationen?
 • Är Volvo (tillhör GM numera) ett hot mot den svenska nationen?

Slutligen får vi lära oss att Sverige är homogent. Jag visset inte att norrlänningar, stockholmare, skåningar endast var en illusion:

 • Självklart pratas det bara en dialekt svenska i Sverige.
 • Självklart äts det bara en typ av maträtt i Sverige
 • Självklart finns det bara en religiös inriktning (vi har inte Jehovas vittnen, livets ord) i Sverige.

 

I den sista satsen blir vi informerade om att dessa okända människor med det obevisade hotet utgör en elakartad kränkning mot den nationalistiska principen.  

Med nationella principen menar SD etisk och kulturell likhet där målet är ”[…] välmående samhälle – ett folkhem – präglat av trygghet, harmoni och solidaritet.” Någon vidare definition på folkhemmet får vi dessvärre inte utan förväntas veta vad som avses. En snabb uppslagning i historieböckerna berättar att det finns flera definitioner på begreppet:

 • Ursprungligen ett ställe där fattiga kunde få tillgång till böcker och tidningar till reducerat pris.
 • Av statsvetaren Rudolf Kjellén som en benämning på staten som en organism
 • Av tidiga socialdemokrater, som inspirerades av Kjellén, en definition av den svenska vallfärden

 Alltså: Okända människor med ett obevisat hot mot ett icke-definierat folkhem är något vi skall vara oroliga för. Ok, vi tar det säkra för det osäkra och litar på att SD har definierat allt detta och vill bara väl, hur skall vi skydda oss mot detta hot?  

Lösningen definierat enligt SD

”Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering – det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.”(Ur Principprogrammet – begränsad invandring www.sd.se).

Aha! om vi begränsar invandringen blir landet en säker plats att vara på. Utmärkt vidare måste detta innebära att när begränsningen införs kommer invandrare vi har i Sverige att med automatik snabbare bli svenskar, än vad som annars vore möjligt om det vore för många invandrare i detta land?

Nej, dessvärre är verkligheten annorlunda huruvida invandrare känner sig hemma och kan tillgodogöra sig det svenska samhället och dess normer inte kopplat till antalet (kvantitet) utan en kvalitetsfråga – dvs. hur politiken är utformad. Detta är något som SD själva säger: ”Det är inte sant att sd är fientligt mot invandrare i allmänhet. Vad partiet vänder sig emot är en viss politik beträffande invandring och integration – inte enskilda individer!” (Ur SDs hemsida, ”vi bemöter anklagelserna”( p.1).

Förvirringen är ett faktum men, ok men hur gör vi med invandrare som inte ansluter sig till detta icke-definierade folkhem? SD har lösningen:

 • återvandring: en mycket diplomatisk formulering för att säga vi kastar ut dom. Men vad gör vi med svenskar som vägrar fatta sig i ledet, skall vi kasta ut dom också?
 • Assimilering: Dessvärre får vi inte veta hur assimileringen går till och hur valideras prestationsmåttet t ex när anses en Chilenare tillräckligt assimilerad för att inte bli utkastad ifrån Sverige? Som inbiten Start Trek fan minns jag hur Borgerna, humanoida varelser med cybernetiska implantat som ger dem nya färdigheter och ett kollektivt medvetande blev assimilerade – är det detta som SD avser?

Allmänna reflektioner

Definitionslogiken: Inom juridiken används begreppet ”negativ definition” t ex istället för att definiera vilka saker som är lös egendom; bilar, båtar, lägenheter, osv., definieras vad som är fast egendom (JB 1:2) och därefter antas allt annat som inte är fast egendom vara lös egendom.

SD har valt samma utgångspunkt istället för att definiera vad som är ursvenskt och nationalistiskt har man alltså utgått ifrån vad som utgör ett hot mot svenskhet och antar därigenom att allt som INTE utgör ett hot är nationalistiskt.

Fungerar denna propaganda? 

Om en svensk läser morgontidningen framför en kopp kaffe och ser följande rubrik ”våldtäkts man riskerar straff och utvisning” och i samma artikel uttalar sig en politiker om att ”vi måste visa hänsyn till folk som kommer ifrån ett krigshärjat land” kaffet smakar lika beskt som den frustration svensken känner, då blir SD principprogram en skön tillfredsställelse.

Det samma gäller en svensk som inte har högskoleutbildning och därmed svårt att hitta lämpligt arbete i det högteknologiska Sverige. Läser principprogrammet och känner att någon lyssnar på dennes frustration istället för de etablerade partierna.

En svensk som bor i Rosengård där alla antenner pekar mot Mecka, urinlukt utanför porten, grafitti på något okänt språk, osv, kan inte flytta ut p.g.a. ekonomiskt otillräckliga förutsättningar, känner ett missnöje där etablerade partier inte kan nå denne med sitt budskap, då blir SDs principprogram väldigt betryggande – äntligen någon som lyssnar!

Absolut! SD är mycket duktiga på att lyssna och ringa in vad det svenska folket lider av för frustrationer i samhället. Speciellt när de etablerade partierna upplevs som verklighetsfrämmande blir SDs problemformulering ett bevis på verklighetsförankrat nytänkande. Detta har jag inga problem med. Däremot är jag starkt kritiskt till de lösningar som SD leverera eller snarare bristen på lösningar.

Slutsatser i detta ämne 

Det som kännetecknar SD’s politik är att partiet är djupt kritiskt till dagens invandrarpolitik. Partiet klarar inte att definiera de problem Sverige har idag med annat än att invandringen är för stor. Men värre är att partiet aldrig klarar att presentera några andra lösningar på några problem annat än att stoppa invandringen.

Däremot pratar man gärna om Svenskhet. Man pratar om Svenska normer och värderingar. Exakt vad detta innebär går inte att få fram ur partiprogrammet det läggs inte fram några konkreta och faktiska bevis på vilka företeelser som skulle vara svenska. Istället verkar det vara någon slags osynligt band som binder samman just svenskar och som inga andra folk kan förstå – ungefär som man hade en ”privatklubb” som liten i syfte att utesluta någon man inte tyckte om.

 

Detta är givetvis skrattretande men om man tar hela partiprogrammet systematiskt ersätter ”Svenska Värderingar” med ”Ras” så ser man snabbt allvaret och den påtagliga faran med SD. Nämligen att detta land är till för Svenskar och inga andra.

 

Alla som kommer hit måste alltså anpassa sig efter svenska hållningar och värderingar, något som kanske inte låter så dumt men i och med att SD inte definierar exakt vad som avses blir argumentationen hägnande i lösa luften.

 

Faktum är att SD är ett missnöjesparti som lever på att leverera missnöjesyttringar bland väljare som känner sig övergina av de etablerade partierna. Jag undrar dock om dessa väljare vet vad de egentligen lägger sin röst på?

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant